Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

REGULAMIN RADY RODZICÓW (RR)

przy Szkole Podstawowej w Chociczy

Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią:

art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7
września1991 r. (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami),
Statut Szkoły Podstawowej w Chociczy

I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1

Regulamin określa cele, zadania i organizację rady
rodziców.

II.        CELE I
ZADANIA RADY RODZICÓW.

§2


Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną mającą na celu reprezentowanie
ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia
statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły,
w tym zakresie spraw. Rada Rodziców jest organem społecznym .

§3

Zadaniem
Rady Rodziców jest w szczególności:

 1. pobudzanie i organizowanie
  różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania zadań Statutowych i
  Programu Wychowawczego Szkoły ;
 2. gromadzenie oraz wydatkowanie
  funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie
  zasad użytkowania tych funduszy określa zał. nr. 2 do regulaminu Rady
  Rodziców oraz preliminarz przychodów i wydatków.
 3. zapewnienie rodzicom, we
  wspólnym działaniu z dyrektorem szkoły, nauczycielami oraz innymi
  organami, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły,
 4.   organizowanie prac
  społecznie użytecznych rodziców i środowiska społecznego na rzecz szkoły;
 5.  współdziałanie w organizowaniu zajęć
  pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
 6.   Rada Rodziców może
  występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór
  pedagogiczny, dyrektora szkoły z wnioskami i
  opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

III. SKŁAD I STRUKTURA RADY RODZICÓW

§ 4

1.
Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie klasy.
Zebranie rodziców uczniów danej klasy wybiera spośród siebie do 30 września
każdego roku ” radę klasową ” w skład, której wchodzą 3 osoby ,
pełniących funkcję w kolejności ustalonej z pośród siebie:
–      przewodniczącego
–      z-ca przewodniczącego
–      skarbnika
Przedstawiciele  klasowych rad rodziców
tworzą Radę Rodziców Szkoły.
2.        Najwyższą władzą ogółu rodziców
jest plenarne zebranie Rady Rodziców, zwoływane nie rzadziej niż raz w roku.
Plenarne zebranie
rady rodziców wybiera spośród siebie:

a)  prezydium i przewodniczącego Rady Rodziców
jako wewnętrzny organ kierujący pracami rady ;

b)  komisję rewizyjną , jako
organ kontrolny rady rodziców.

3.     W skład
prezydium wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz,     skarbnik

4. Prezydium Rady Rodziców może
tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze dla wykonania określonych
zadań. W ramach komisji mogą działać  wszyscy rodzice z Rady
Rodziców.

5.  Komisja rewizyjna składa się, z co najmniej
dwóch osób, nie więcej jednak niż 5, z których wybiera się przewodniczącego. Co
najmniej jeden członek  komisji rewizyjnej powinien być dobrze
zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości.

IV.
ORGANIZACJA PRACY I ZADANIA

§ 5

 1. Uchwały, regulamin oraz zmiany
  w regulaminie Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów przy
  obecności, co najmniej połowy + jeden regulaminowego składu
 2. Udział w
  wyborze oferty firmy ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczeniem NNW
  uczniów szkoły oraz przyjęcie pewnych zasad określonych w zał. nr. 3
 3. Listę uczestników posiedzenia
  danego organu rady oraz quorum ustala się każdorazowo przez sekretarza lub
  przewodniczącego rady.
 4. Uchwały są protokołowane w
  protokolarzu rady rodziców szkoły. Za protokolarz rady rodziców i jego
  prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz prezydium rady.
 5. Posiedzenia kontrolne Komisji
  Rewizyjnej są obowiązkowe przed plenarnym zebraniem Rady Rodziców. Komisja
  Rewizyjna może się zbierać także z własnej inicjatywy lub na wniosek:
  Prezydium Rady Rodziców.

§ 6

1.      Wybory do rady klasowej odbywają się
w drodze wyboru

2.        Wybór przewodniczącego i
zastępcy do Rady Rodziców Szkoły odbywa się w głosowaniu tajnym wg ordynacji
wyborczej (załącznik nr 1). 

3.       Zgłoszeni kandydaci muszą
wyrazić zgodę na kandydowanie.

4.      Wybrany przewodniczący i zastępca po
uzgodnieniu wybierają skarbnika i sekretarza.

5.       Nowo wybrane osoby mają
obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.

§ 7

1.      Zebrania Rady Rodziców odbywają się,
co najmniej raz na miesiąc lub są zwoływane w miarę potrzeb.

2.    Zebrania Rady Rodziców zwołuje i
prowadzi przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Rady

3.     Obecność członków Prezydium na zebraniach jest
obowiązkowa

4.     Porządek posiedzenia ustala osoba zwołująca
zebraniu z uwzględnieniem aktualnych spraw, zgłaszanych przez Radę Rodziców,
Rodziców, Radę Pedagogiczną lub Dyrektora

§ 8

 Zadaniem rady klasowej rodziców jest przede
wszystkim realizacja celów regulaminowych na terenie danej klasy.

W szczególności:


 • współdziałanie ze wszystkimi rodzicami i włączanie ich do realizacji
  ustalonego planu pracy;

 • współdziałanie z przewodniczącym i prezydium w celu realizacji zadań o
  charakterze ogólnoszkolnym ;

 • zwoływanie, z własnej potrzeby lub na wniosek wychowawcy klasy, zebrań
  rodziców w miarę potrzeby ;

§ 9

 1.
Przewodniczący prezydium rady rodziców jest uprawniony i ma obowiązek
reprezentować Radę Rodziców wobec wszelkich statutowych organów szkoły oraz
innych osób i organizacji spoza Szkoły.
2.        Zadaniem przewodniczącego jest
kierowanie całokształtem prac, w tym:


 • dostosowanie do konkretnych potrzeb szkoły zadań zawartych w § 3 ;

 • opracowanie projektu planu działalności wraz z planem finansowym na dany
  rok szkolny i przedstawienie go do zatwierdzenia ;

 • współdziałanie ze wszystkimi członkami, włączanie ich do realizacji planu
  pracy;

 • zwoływanie i prowadzenie zebrań rady rodziców oraz prezydium;

 • określenie zakresu zadań dla komisji stałych i doraźnych;

 • kierowanie działalnością finansowo – gospodarczą ;

 • przekazywanie opinii i postulatów wobec dyrektora szkoły i rady
  pedagogicznej.

 3.
Przewodniczący koordynuje prace prezydium rady, a zwłaszcza:


 • zwołuje i przewodniczy posiedzeniom prezydium rady oraz plenarnemu
  posiedzeniu Rady Rodziców;

 • zarządza głosowanie wniosków składanych podczas posiedzeń, z zachowaniem
  kolejności ich zgłoszenia ;

 • podpisuje protokół z posiedzeń prezydium.

6.      Przewodniczący jest upoważniony,
wraz ze księgowym, do dysponowania majątkiem Rady Rodziców, zgodnie z ustalonym
rocznym preliminarzem  przychodów i wydatków
oraz uchwałami prezydium rady

7.      Przewodniczący  w szczególnych
przypadkach  przy braku uwzględnienia wydatku w preliminarzu może podjąć,
decyzję o dysponowaniu majątkiem rady  bez uchwały prezydium do kwoty
100 zł (sto złotych) nie częściej niż 3 razy do roku.

 W takich
przypadkach decyzja przewodniczącego musi też być zatwierdzona uchwałą
prezydium na najbliższym zebraniu..

8.      Podczas nieobecności
przewodniczącego zadania określone w § 9 pkt 1 – 6 wykonuje w zastępstwie
wiceprzewodniczący prezydium.

 

§ 10

 Zadaniem
sekretarza jest zapewnienie właściwej organizacji pracy, a w szczególności:

 1. - informuje członków prezydium
  o terminach zwoływanych posiedzeń ;
 2. - prowadzi dokumentację
  prezydium i protokołuje jego posiedzenia ;
 3. - zapewnia techniczne warunki
  pracy prezydium

§ 11

Księgowy
Rady Rodziców:

 1. odpowiedzialny jest za właściwą
  realizację preliminarza wydatków, w oparciu o przepisy określające
  prowadzenie gospodarki finansowej i rachunkowości.
 2. prowadzi i organizuje obieg
  dokumentacji w zakresie przychodów i wydatków
 3. opracowuje w porozumieniu
  Prezydium Rady Rodziców oraz oparciu o wnioski projekt rocznego
  ramowego preliminarza przychodów i wydatków.
 4. współpracuje z przewodniczącym
  Rady Rodziców w zakresie tworzenia i realizacji preliminarza przychodów i
  wydatków
 5. wykonuje przelewy z konta rady
  rodziców za zgodą przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego rady
  rodziców
 6. nadzoruje pracę kasjera rady
  rodziców
 7. sporządza  raporty z przychodów i wydatków rady
  rodziców na każde zebranie
 8. wraz z Prezydium ustala rezerwę
  kasową 
 9. sprawuje nadzór nad pełną i
  bieżącą realizacją planowych dochodów (deklaracja wpłat dla poszczególnych
  klas) oraz prawidłową, celową i zgodną z przeznaczeniem oraz
  obowiązującymi przepisami realizacją wydatków;
 10. nadzoruje prawidłowość i
  rzetelność prowadzenia dokumentacji księgowej
 11. sprawdza na bieżąco dokumenty i
  dowody rachunkowo-kasowe oraz ostatecznie zatwierdza je do wypłaty;
 12. opracowuje zakres czynności dla
  kasjera

§ 12

 1.
Zadaniem prezydium jest bieżące kierowanie pracą w okresie między zebraniami, a
zwłaszcza:


 • koordynowanie działalności rad klasowych rodziców ;

 • nadzór nad pracą powołanych komisji stałych bądź doraźnych ;

 • zatwierdzanie harmonogramu realizacji planu pracy ;

 • decydowanie o działalności finansowo – gospodarczej ;

 • odbywanie zebrań zwoływanych przez przewodniczącego lub na wniosek
  dyrektora szkoły, w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc

 • składanie okresowych sprawozdań z działalności przed ogólnym zebraniem
  Rady Rodziców.

2.
Posiedzenia prezydium rady są protokołowane w zeszycie Rady Rodziców, za który
ponosi odpowiedzialność sekretarz prezydium.

§ 13

1. Czuwanie
nad zgodnością działalności poszczególnych ogniw rady rodziców z obowiązującymi
przepisami jest zadaniem komisji rewizyjnej, której obowiązki
to:


 • kontrolowanie raz w roku działalności Prezydium RR w zakresie zgodności z
  przepisami regulaminu i uchwałami rady rodziców;

 • kontrolowanie raz w roku działalności finansowo – gospodarczej w zakresie
  zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia
  gospodarki finansowej  rachunkowości;

 • kontrolowanie doraźne dokumentacji Rady Rodziców

 • składanie rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami pokontrolnymi
  plenarnemu posiedzeniu Rady Rodziców. 

2. Ustalenia
i wnioski komisji rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną

§ 14

Formy i
częstotliwość działania innych struktur działających w ramach rady rodziców,
jak komisje problemowe czy zespoły robocze, wynikają z potrzeb realizacji
zadań, jakich się zespoły podjęły.

 

 

V. ZASADY
DZIAŁALNOŚCI FINANSOWO – GOSPODARCZEJ.

§ 15

1.       Rada rodziców prowadzi działalność finansową w
oparciu o ogólne obowiązujące zasady .

 1.  Rada gromadzi fundusze z następujących
  źródeł:

·

ze składek rodziców

·

z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci
się prezydium rady,

·

z dochodowych imprez organizowanych przez radę rodziców i mieszkańców
środowiska szkoły,

·

z innych źródeł.

§ 16

 1. Propozycję dobrowolnej
  miesięcznej składki na Radę Rodziców przedstawia dla całej szkoły
  prezydium rady rodziców. Składka podlega zdeklarowaniu jej wnoszenia przez
  każdego z rodziców na pierwszym zebraniu klasowym w danym roku szkolnym lub
  do 30 września każdego roku.
 2. Rodzice mogą zadeklarować pisemnie,
  świadczenia w sponsoringu imprez (jednak nie mniej niż 100 zł.),bądź też
  zadeklarować wyższą składkę od ustalonej na plenarnym zebraniu.
 3. Rodzice wpłacają składkę
  jednorazowo lub w dwóch ratach  nie
  później jednak niż do 31 stycznia. Możliwość wpłaty jest u wychowawcy
  klasy, lub u skarbnika rady klasowej.
 4.  Składki rad klasowych należy wpłacić
  skarbnikowi Rady Rodziców lub na konto w Banku Pocztowym na n
  r. konta: 44 1320 1537 2555 1295 3000 0001

§ 17

1.      Fundusze mogą być użytkowane na
działalność rady określoną w § 3.

2.      Wydatkowanie środków rady rodziców
odbywa się na podstawie: „Planu finansowego przychodów i wydatków Rady
Rodziców na dany rok szkolny ”                                         oraz
zgodnie z zał. nr. 2 do regulaminu Rady Rodziców.

3.      Środki finansowe mogą być
przenoszone w ramach potrzeb pomiędzy poszczególnymi punktami preliminarza

4.       Raz w roku klasa może wystąpić pisemnie do
Rady Rodziców o dofinansowanie wydatków na rzecz klasy. Wypłata przekazywana
jest na ręce wychowawcy w wysokości ustalonej przez zarząd. Wnioski nalezy składć do końca kwietnia danego roku szkolnego.

5.      Rada Rodziców może odstąpić lub
czasowo wstrzymać wypłaty określone w  § 17 ust 4 ze względu na trudną
sytuację finansową lub inne potrzeby Rady Rodziców.

6.      Wydatkowanie środków Rady Rodziców
może być w części zależne od życzeń czy wskazania celów, przez osoby lub
organizacje wpłacające środki pieniężne na rzecz rady rodziców. W takim
przypadku prezydium rady nie może wydatkować tych środków na inne cele, bez
uzyskania zgody ofiarodawców.

7.       Wpłaty na fundusz Rady Rodziców przyjmuje
skarbnik Rady Rodziców.

8.       Rada Rodziców wyznacza ze swojego grona osobę
chętną do pełnienia funkcji kasjera i księgowego. W przypadku braku chętnych
osób spośród Rady Rodziców do pełnienia tych funkcji RR zobowiązana jest
zatrudnić osoby spoza Rady.

9.      Wszelkie wydatki z funduszu Rady
winny być udokumentowanie w ramach obowiązujących przepisów
rachunkowo-finansowych  szczególnych przypadkach dowodem finansowym
może być paragon, którego wysokość określa Rada Rodziców.

10.   W celu dokonania zakupów z funduszy Rady
Rodziców skarbnik Rady Rodziców wydaje uprawnionej osobie zaliczkę, której
odbiór potwierdza osoba otrzymująca własnoręcznym podpisem w „Zeszycie
pobranych zaliczek”

11.  Rozliczenie zaliczki następuje na
podstawie dostarczonego dowodu zakupu na rzecz Rady Rodziców w terminie 2
tygodni od otrzymania zaliczki.

 Dokumenty
finansowe muszą być :

·
 sprawdzone pod względem rachunkowym przez skarbnika
Rady Rodziców


 • podpisane przez przewodniczącego lub jego zastępcę oraz księgowego Rady
  Rodziców

13. W
przypadku dokonania niecelowego zakupu, osoba wydająca środki finansowe winna
je zwrócić w pełnej wysokości do kasy Rady Rodziców
14. Co miesięczne raporty kasowe są dostępne dla każdego przedstawiciela Rad
Klasowych na jego życzenie.

 

§ 18

 Zasady
rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 19

 1.
Działalność rady rodziców powinna być zgodna z prawem. Uchwały zapadają zwykłą
większością głosów, w głosowaniu jawnym.

2.
Jeżeli uchwały i inne decyzje są sprzeczne z obowiązującym prawem lub interesem
szkoły dyrektor szkoły zawiesza ich wykonanie.

§ 20

 W
przypadku konfliktu rady rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego z nie
respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nie udzielenie
wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia, prezydium rady rodziców ma
prawo zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do dyrektora szkoły, bądź organu
prowadzącego szkołę.

§ 21

 1. Kadencja rady rodziców
  trwa rok.
 2. Członkowie nie wywiązujący się
  z nałożonych obowiązków mogą być odwołani przed upływem kadencji przez
  ogólne zebranie RR.
 3.  Na miejsce odwołanych lub
  ustępujących wybiera się nowych.
 4.  Ustępująca rada rodziców
  działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej, co powinno nastąpić
  nie później niż po dwóch tygodniach po odbyciu się klasowych zebrań
  rodziców.
 5.  Członkowie rady rodziców
  pełnią swoje funkcje społecznie.
 6. Zebrania Rady oraz posiedzenia
  Prezydium Rady mają charakter otwarty, mogą w nich uczestniczyć, bez prawa
  udziału w głosowaniu rodzice i przedstawiciele wszystkich organów szkoły.
 7.  Rok
  rozliczeniowy trwa 12 miesięcy od 1 września do 31 sierpnia

 

§ 22

Rada Rodziców posiada konto w Banku
Pocztowym.

Nr. Konta: 44 1320 1537 2555 1295 3000 0001

§ 23

 

Poprzednie Regulaminy, Uchwały,
Zarządzenia itp. Rady Rodziców tracą moc z chwilą przyjęcia nowego Regulaminu
Rady Rodziców.

 Chocicza dn.17.10.2013